top of page
szkoła podst..jpg

Szkoła

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości,

w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy,

umiejętności szkolnych i współdziałania.

 

Misją Sopockiej Szkoły Montessori jest zapewnienie uczniom wychowania i edukacji opartej na filozofii dr Marii Montessori, z naciskiem na samodzielne uczenie się w przygotowanym otoczeniu, w różnowiekowej grupie integracyjnej.

W Sopockiej Szkole Podstawowej Montessori znaleźliśmy ludzi podobnie myślących do nas i przestrzeń, gdzie do naszego dziecka podchodzi się
z szacunkiem i uwagą. Nasz syn zmienił szkołę w 4 klasie i dostał ogromne wsparcie od całego zespołu, dzięki czemu bardzo szybko się zaaklimatyzował, uwielbia swoich nowych nauczycieli i robi niesamowite postępy, jednocześnie rozwijając nowe zainteresowania. Dla nas to dowód, że znalazł się we właściwym, wspierającym środowisku i że podjęliśmy dobrą decyzję decydując się na tą placówkę.
Rodzice dziecka z klasy IV

O Szkole

Misja Sopockiej Szkoły Montessori:

Misją Sopockiej Szkoły Montessori jest zapewnienie uczniom wychowania i edukacji opartej na filozofii dr Marii Montessori, z naciskiem na samodzielne uczenie się w przygotowanym otoczeniu w różnowiekowej grupie integracyjnej.

Naszym celem jest wychowanie autonomicznych, kompetentnych, odpowiedzialnych oraz zdolnych do adaptacji obywateli, którzy są otwarci na uczenie się przez całe życie oraz skupiają się na rozwiązywaniu problemów.

Organizacja nauczania:

 

 • Szkoła prowadzi jedną klasę pierwszego etapu kształcenia (kl. I-III) oraz dwie klasy drugiego etapu kształcenia (kl. IV-VIII)

 • każda z klas liczy max. 26 uczniów,

 • w klasie pierwszego etapu kształcenia pracuje równolegle 2 nauczycieli oraz według potrzeb szkoły nauczyciel wspomagający,

 • w każdej klasie drugiego etapu kształcenia pracuje nauczyciel/ wychowawca oraz nauczyciele przedmiotowi (eksperci) oraz według potrzeb szkoły nauczyciel wspomagający,

 • Szkoła zgodnie z założeniami pedagogiki M.Montessori zapewnia swoim uczniom codziennie cykl pracy własnej,

 • czas dnia nie jest dzielony na lekcje i przerwy śródlekcyjne,

 • cały proces edukacji odbywa się zgodnie z planem pracy na dany dzień, tydzień, miesiąc roku szkolnego,

 • edukacja odbywa się na terenie szkoły, w trakcie wyjść poza teren, czasie wycieczek i wyjazdów w ramach zajęć,

 • od marca 2020, w sytuacjach kiedy szkoła przechodzi na nauczanie zdalne korzystamy z platformy ClickMeeting. Dzięki tej platformie  możemy efektywne prowadzić lekcje w trybie zdalnym.
  Platforma ma wiele możliwości i udogodnień, które ułatwią nauczycielom kontakt z naszymi uczniami. Narzędzie służy nam do pracy zdalnej, indywidualnych zajęć z uczniem, konsultacji z uczniami czy spotkaniu z rodzicami. Uczniowie pracujący zdalnie zostają przekierowani do "pokoju zajęć z nauczycielem". Używając mikrofonu i  kamery kontaktują się w trybie realnym z całą  klasą oraz prowadzącym zajęcia nauczycielem. Podczas 45 minutowych zajęć zdalnych realizujemy również "pracę własną" z materiałem przedmiotowym, przy wsparciu nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 • materiały edukacyjne zapewnia uczniom szkoła,

 • Rodzice są zobowiązani, aby na początku roku szkolnego wyposażyć dziecko w materiały plastyczne oraz artykuły papiernicze wg listy przygotowanej przez wychowawców,

 • na pierwszym i drugim etapie kształcenia edukacja odbywa się w oparciu o oryginalne pomoce Montessori, karty pracy ucznia oraz o programy dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN ;

 • uczniowie prowadzą własne dzienniki pracy, w których notują daty oraz tematy/cele lekcji udzielanych przez nauczycieli oraz opis pracy następującej po lekcji tzw. follow up),

 • podstawową formą oceny jest ocena opisowa. Ocenianie okresowe przeprowadzane jest dwa razy w roku (za pierwsze półrocze i na koniec roku szkolnego). Ocena ta konstruowana jest na podstawie osiągnięć ucznia po kolejnych latach edukacji i zawiera stałe elementy. Poza oceną opisową zawartą na świadectwie ucznia, nauczyciele sporządzają informację śródroczną i roczną skierowaną do rodziców. Taka forma pozwala na szerszą prezentację postępów ucznia w różnych obszarach edukacji i na szczegółową analizę jego rozwoju.

 • opis umiejętności, osiągnięć i postępów ucznia odbywa się na podstawie przeprowadzanych w ciągu roku szkolnego: analizy prac, obserwacji aktywności na zajęciach, przebiegu współpracy w grupie i motywacji do pracy, istotna jest także samoocena ucznia, w zakresie diagnozy własnego rozwoju. Szczególne miejsce zajmuje technika portfolio. Polega ona na gromadzeniu przez dziecko kart pracy i wytworów, które powstały w procesie edukacji, umożliwia to diagnozę postępów dziecka.

 • ze względu na konieczność planowania pracy zgodnie z potrzebami dziecka, na wstępie edukacji przeprowadzona jest diagnoza umożliwiająca określenie zasobów i kompetencji mieszczących się w strefie aktualnego rozwoju (opanowanych już wiadomości i umiejętności), co stanowi także punkt wyjścia dla oceny dalszego przebiegu rozwoju dziecka. Ważnym partnerem nauczyciela przy sporządzaniu takiej wstępnej diagnozy są rodzice.

 • uczniowie na co dzień nie mają zadawanych prac domowych, jednak w wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających wykonanie zadania w szkole obowiązkiem ucznia jest wykonanie lub dokończenie pracy w domu.

 • Szkoła nie zgadza się na przemoc i zachowania agresywne wśród uczniów. (....)

 • wszyscy uczniowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez 24 h na dobę przez cały rok szkolny, na terenie całej Europy (numer naszej polisy jest dostępny na Państwa życzenie w sekretariacie szkoły).

Etapy kształcenia w szkole podstawowej Montessori:

W I etapie kształcenia w szkole podstawowej dzieci uczą się w klasie trzyrocznikowej. Klasy wielorocznikowe już na tym etapie edukacji w szkole podstawowej dają dzieciom szansę rozwijania umiejętności według własnego tempa, a nie tempa narzuconego przez grupę rówieśników. Program nauczania może być dostosowany indywidualnie do każdego ucznia. Grupa szkolna złożona z dzieci w różnym wieku sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń, inspiruje, zapewnia optymalny rozwój społeczny. Pierwszy etap kształcenia w szkole podstawowej to, zgodnie z podstawą programową MEN, czas na wyrównanie różnic rozwojowych – nasze klasy trzyrocznikowe sprzyjają realizacji tego założenia.

Nauka w starszych klasach szkoły podstawowej – w II etapie kształcenia – opiera się w dużej mierze na metodzie projektu i indywidualnym planowaniu pracy. Dzieci uczą się zgodnie z podstawą programową MEN , wykorzystując system pracy oraz organizację dnia zgodne z filozofią Montessori.

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Kadra

Galeria

bottom of page