top of page
3T7A4770.jpg

Przedszkole

Pracując zgodnie z pedagogiką Marii Montessori realizujemy jednocześnie podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz prowadzimy roczne przygotowanie  do szkoły (tzw. zerówkę) dla dzieci rozpoczynających w następnym roku naukę szkolną.

Celem edukacji dzieci w naszym Przedszkolu jest to, aby dzieci stawały się chętne do samodzielnej nauki, niezależne, pełne wiary w swoje siły i szanujące innych.

O Przedszkolu

Pierwsza placówka przedszkolna Klubu Montessori powstała w roku 2004 w Gdyni Orłowie, przy ul. Akacjowej 59. Była pierwszą i jedyną placówką montessoriańską na Pomorzu. Inicjatorką powstania, założycielką i właścicielką Klubu Montessori jest Joanna Ustowska. W roku 2006 powstała druga placówka Klubu Montessori, w Sopocie, przy ul. Słowackiego 2.

Od 1 września 2014 obie placówki weszły w skład Sopockiej Szkoły Montessori  przy ul. Tatrzańskiej 19. Prowadzimy edukację przedszkolną dla dzieci w wieku 3-6 lat. W  placówce są dwie grupy przedszkolne oraz grupa "0" wchodząca w skład grup przedszkolnych; w przedszkolu pracują nauczyciele wychowania przedszkolnego będący jednocześnie nauczycielami Montessori, anglojęzyczni nauczyciele Montessori, zatrudniani są: nauczyciel języka angielskiego oraz nauczyciel muzyki. Każda z grup prowadzona jest przez 2 nauczycieli Montessori: polsko- i anglojęzycznego. W każdej z grup pracuje logopeda i nauczyciel j. angielskiego odpowiadający za realizację podstawy programowej. Konwersacje z j. angielskiego zapewniają anglojęzyczni nauczyciele Montessori pracujący na co dzień w każdej z grup. Codziennie jest też w przedszkolu w każdej z grup nauczyciel muzyki, natomiast 1 x w tygodniu  nauczyciele pozostałych zajęć dodatkowych (judo, taniec, logopedia).

Pracując zgodnie z pedagogiką M. Montessori realizujemy jednocześnie podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz prowadzimy roczne przygotowanie  do szkoły (tzw. zerówkę) dla dzieci rozpoczynających w następnym roku naukę szkolną.

Dla nas wszystkich, tak jak dla wszystkich nauczycieli Montessori, ważne jest wspieranie dzieci, tak aby mogły rozwijać się i zdobywać wiedzę we własnym tempie, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami.

Naszą Misją jest opieka i edukacja zgodne z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Celem edukacji dzieci w Klubie Montessori jest to, aby dzieci stawały się chętne do samodzielnej nauki, niezależne, pełne wiary w swoje siły i szanujące innych.

Organizacja Sopockiego Niepublicznego Przedszkola Montessori:

​​​

 • Organ prowadzący: Klub Montessori, Joanna Ustowska (placówka wpisana jest do Ewidencji Placówek Niepublicznych UM Sopotu pod nr 82 z dnia 25 sierpnia 2014)

 • Współpraca merytoryczna: „Polskie Stowarzyszenie Montessori” z siedzibą w Łodzi oraz Stowarzyszenie „Montessori-Europa e.V.” z siedzibą w Bad Honnef (Niemcy).

 • Do Sopockiego Przedszkola Niepublicznego Montessori przyjmujemy dzieci w trzecim i czwartym roku życia. Dzieci starsze mogą być wpisane na listę tylko za zgodą Rady Pedagogicznej, po tygodniowym pobycie w trybie „Gość” w naszym Przedszkolu.

Ramowy rozkład dnia:

 

8.00-9.30 schodzenie się dzieci, rozpoczęcie pracy własnej

9.00-12.00 pierwsza praca własna ( w tym: język angielski, drugie śniadanie, lekcja rozwojowa)

12.00-13.00 wyjście do ogrodu lub na spacer

13.00-14.00 obiad

14.00-14.30 lekcja ciszy

14.30-15.30 druga praca własna /zajęcia dodatkowe

15.30-16.45  druga praca własna c.d., podwieczorek, czytanie, zabawy w ogrodzie, gry i zabawy

16.45-17.00 zakończenie dania, odbiór dzieci przez Rodziców

Zajęcia grupowe:

 

Zajęcia grupowe są przeznaczone dla wszystkich dzieci, jednak odbywają się na zasadzie propozycji. Dzieci są zachęcane przez nauczycieli do udziału w zajęciach dodatkowych. Opis zajęć dotyczy zajęć grupowych odbywających się regularnie, skierowanych do największej grupy dzieci i prowadzonych przez specjalistów. Każdy nauczyciel zajęć dodatkowych przeprowadzi zajęcia otwarte, o których zostaną Państwo wcześniej powiadomieni.

Przekonania religijne i tradycje kulturowe:

 

Jesteśmy placówką otwartą na dzieci wszystkich narodowości, ras oraz religii. Uczymy szacunku i tolerancji w stosunku do innych, poprzez pokazywanie innych kultur, informowanie dzieci jak żyją ludzie w innych częściach świata. Zachęcamy również rodziny do dzielenia się z nami elementami swoich tradycji. Pedagogika Marii Montessori wywodzi się z filozofii chrześcijańskiej, a więc odnosimy się do wartości uniwersalnych, takich jak miłość do drugiego człowieka, poszanowanie świata roślin i zwierząt. Nasz roczny rytm pracy związany jest z kalendarzem świąt chrześcijańskich. Nie prowadzimy regularnych lekcji religii, pozostawiając kwestię wychowania religijnego w gestii Rodziców naszych podopiecznych.

Rodzina zainteresowana zapisaniem dziecka do naszej placówki jest zobowiązana zapoznać się na wstępie z Informatorem dla Rodziców ( dostępny zawsze na pierwszym spotkaniu). Informator został stworzony, aby pomóc Państwu zrozumieć funkcjonowanie naszego Przedszkola.

Jesteśmy przekonani, że Państwa doświadczenia związane z edukacją dzieci w Sopockiej Szkole Montessori będą pozytywne, radosne i dadzą solidną podstawę dalszej edukacji Państwa dzieci.

 

Przeczytanie, zrozumienie oraz akceptacja Informatora dla Rodziców jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy na opiekę i edukację dla Państwa Dziecka.

Maria Montessori

Maria Montessori była włoską lekarką ( psychiatrą ), pedagogiem i antropologiem. Urodziła się w 1870 roku, zmarła w 1952. Pięćdziesiąt lat swojego życia poświęciła pracy z dziećmi różnych narodowości, ras, o różnej kondycji fizycznej i umysłowej i różnorodnym statusie materialnym. Ze swoich badań, obserwacji i doświadczeń wysnuła odkrywcze wnioski, które okazały się wręcz rewolucyjne.

W początkowych latach lekarka pracowała z upośledzonymi dziećmi w Domu Dziecięcym. Właśnie tam zaczęła wykorzystywać swoje metody i szybko zauważyła, że są one znacznie efektywniejsze od tradycyjnego systemu nauki. Zadowolona z efektów i przekonana co do słuszności takich metod, zaczęła je po jakimś czasie stosować także w pracy ze zdrowymi dziećmi.

Metoda Montessori

Jedną z kluczowych zasad metody Montessori jest przyjęcie, że dzieci się od siebie różnią i w związku z tym powinny mieć możliwość rozwijania się w oparciu o indywidualnie dopasowany plan rozwoju. Dzięki doborowi odpowiednich do jednostki metod, zapewnia się dziecku lepszy, efektywniejszy i szybszy rozwój.

najważniejsze zasady pedagogiki:

 • Swobodny wybór

To jedno z głównych założeń Marii Montessori, które zakłada samodzielny wybór zajęć. W ramach danego środowiska dziecko dokonuje wyboru przedmiotu działań, stopień trudności, tempo i czas uczenia się. Swoboda dotyczy również wyboru potencjalnego partnera. Nauczyciel nie narzuca niczego uczniowi, a jego zadaniem jest przygotowania otoczenia, środowiska, w którym dziecko będzie się edukować w taki sposób, by oferowało ono możliwość rozwoju i zapewniało jego wszechstronność.

 • Zasada swobodnego wyboru materiału

W otoczeniu dziecka, w sali przedszkolnej, materiały edukacyjne powinny być łatwo dostępne -  na wciągniecie ręki. Dziecko ma mieć możliwość sięgnięcia po daną rzecz w każdym momencie, w którym chce rozpocząć z nią pracę.

 • Zasada swobodnego wyboru miejsca pracy

Dziecko może samodzielnie wybrać miejsce do pracy - oczywiście przy zachowaniu zdrowego rozsądku i możliwości, jakie oferuje dana przestrzeń. Nie ma obowiązku przyłączenia się do zajęć odbywających się w grupie, jeśli dziecko zajmuje się czymś innym, ważnym i pasjonującym.

 • Zasada swobodnego wyboru czasu pracy

Dziecko może elastycznie zarządzać swoim czasem - wykonuje pracę w dowolnie przez siebie wybranym momencie.

 • Zasada swobodnego wyboru formy pracy

Lekcję podstawową nauczyciel przeprowadza indywidualnie z każdym dzieckiem. Odbywa się ona w ciszy, spokoju i skupieniu. Dziecko wie, jakich może oczekiwać warunków do pracy, że może poprosić o pomoc, ale nikt nie będzie mu tej pomocy narzucał.

 • Zasada porządku

Każda rzecz w obrębie szkoły, przedszkola czy klasy ma swoje miejsce. Jeśli dziecko przeniesie jakiś przedmiot, to po zakończeniu pracy musi odłożyć je na właściwe miejsce.

 • Zasada ograniczenia

Zgodnie z pedagogiką Montessori, dzieci mają dużą swobodę, ale nie mogą robić tego, co chcą. W każdej placówce Montessori obowiązują określone zasady, dotyczące każdej sfery. Metoda Montessori nie jest metodą bezstresową, za to jest metodą bezrepresyjną - według niej maluchy robią to, co je interesuje i jednocześnie nie ingerują w działanie innych.

 • Zasada własnego działania i powtarzania

Według tej zasady dziecko rozwija się zgodnie z programem, który wyznaczają jego zainteresowania, potrzeby, możliwości intelektualne i fizyczne. Jeśli dziecko ma którymś etapie potrzebę wykonania ponownie jakieś czynności, to ma ono takie prawo.

Przedszkola Montessori              

Pierwsze przedszkole Marii Montessori we Włoszech "Casa dei Bambini", w Rzymie , zostało ono  otwarte w roku 1907 .W Polsce pierwsza tego typu placówka powstała w Lublinie. Niespełna 30 lat temu, w 1994 roku, w Łodzi zostało założone Polskie Stowarzyszenie Montessori, zajmujące się rozpowszechnianiem i promocją metod nauczania Marii Montessori.  Nasza placówka , założona w roku 2004 była pierwszą na Pomorzu , działa do dzisiaj w rozwiniętej formie, obecnie jako Sopocka Szkoła Montessori.

 

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.


Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,

 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,

 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,

 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,

 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,

 • uniezależnieniu od nagrody,

 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,

 • szacunku dla pracy innych,

 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,

 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

 

Zadania pedagogiki Montessori:

 • uczenie przez działanie:

dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami

 

 • samodzielność:

dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.

 • koncentracja:

dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

lekcje ciszy:dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

porządek:dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.

społeczne reguły:dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

 • obserwacja:

jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.

 • indywidualny tok rozwoju każdego dziecka:

dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

 

Materiały Montessori


Ważną częścią Pedagogiki Montessori jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwany Materiałem Montessori.

 

Jego cechy to:

 • prostota, precyzja i estetyka wykonania,

 • uwzględnienie zasady stopniowania trudności,

 • dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka,

 • logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych,

 • konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,

 • ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.

Materiały Montessori można podzielić na pięć kategorii:

 1. Materiał do ćwiczeń z praktycznego życia – związany z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi.

 2. Materiał sensoryczny – rozwijający poznanie zmysłowe, służy pobudzaniu aktywności umysłowej.

 3. Materiały do nauki języka, matematyki, kultury i innych dziedzin wiedzy.

 4. Materiały artystyczne związane z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka.

 5. Materiały religijne, np. przedstawiające przypowieści biblijne.

 

Otoczenie dziecka

Bardzo ważne w metodzie Montessori jest otoczenie, w którym przebywa dziecko. Może ono wspomagać w pełni harmonijny rozwój osobowości dziecka – sprawia, że czuje się ono szczęśliwe i radosne; szybko i chętnie się uczy. Respektuje kolejne fazy zainteresowań, związane z rozwojem dziecka. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem, pomaga dziecku samodzielnie odkrywać rzeczywistość.

Kadra

Galeria

bottom of page