top of page

Fundacja "Szkoła Montessori"

Fundacja „Szkoła Montessori” została założona w Sopocie po długich naradach

międzynarodowej grupy przyjaciół w roku 2004.

398079706_750137560463599_4451054258342780459_n.jpg

Wspólnie został utworzony statut m.in. z pomocą filozofa Dr. Marka Żmiejewskiego, który w wysokim stopniu zawiera idee dążenia do klasycznej triady ideałów Sokratesa – prawdy, piękna i dobra, statutu promującego wielokulturowości i tolerancję, wspierającego działania na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, szczególnie współpracy polsko - niemieckiej. 

 

Równocześnie utworzono go także na potrzeby funkcjonującej placówki. Fundacja prowadzi działalność edukacyjną na rzecz ogółu społeczeństwa. 
Praca z dziećmi i dla dzieci jest tak ważna dla społeczeństwa i jednostek, wpływa tak bardzo na późniejsze życie, że musi być bardzo odpowiedzialnie wykonana. 

240796737_1754564681395883_2125342063413709986_n.jpg

Celem Fundacji jest wspieranie i rozwijanie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, 
odpowiadającej potrzebom życia społecznego poprzez m.in.: a)  tworzenie oferty edukacyjnej jak najlepiej odpowiadającej wymogom współczesnych 
czasów w oparciu o filozofię Montessori i najlepsze osiągnięcia myśli oświatowej i 
naukowej, 

b)  kształtowanie wśród dzieci, młodzieży oraz nauczycieli postaw otwartych na świat, 

c)  promowanie wielokulturowości i tolerancji, działania na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, szczególnie współpracy polsko 2 

- niemieckiej,
d)  promocję wychowania dla pokoju, która jest integralną częścią pedagogiki Montessori, 

e)  wspieranie działań ułatwiających niepełnosprawnym kształcenie się i uczestniczenie w życiu 
społecznym, 

f)  popularyzowanie pedagogiki Montessori oraz spójnych z tą pedagogiką osiągnięć 
współczesnej myśli oświatowej i naukowej, 

g)  przybliżanie dorobku kultury narodowej i regionalnej, 

h)  wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez kształcenie i rozwijanie zdolności 
artystycznych, 

i)  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności krzewienie form aktywnego 
wypoczynku wśród dzieci i młodzieży, 

j)  działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, 

k)  propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 
szczególności wśród dzieci i młodzieży, 

l)  wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. 


 

Fundacja realizuje swoje cele prowadząc takie działania, jak: a)  zakładanie, wyposażanie, prowadzenie i utrzymywanie szkół, przedszkoli i żłobków, 
działających w oparciu o pedagogikę Montessori, 

b)  opracowywanie programów nauczania dla dzieci , młodzieży i nauczycieli zgodnie z 
pedagogiką Montessori, 

c)  prowadzenie prac badawczych związanych z edukacją, oświatą i wychowaniem dzieci i 
młodzieży, 

d)  prowadzenie szkoleń w szczególności z zakresu pedagogiki Montessori dla rodziców i 
nauczycieli, 

e)  prowadzenie działalności wydawniczej, 

f)  działalność ekologiczną i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 

g)  organizowanie współpracy i wymiany pomiędzy placówkami Montessori oraz innymi 
ośrodkami, których cele i metody działania są spójne z naszą filozofią.

240796737_1754564681395883_2125342063413709986_n.jpg
bottom of page