top of page
SopotMontessoriSchool.jpeg

Statut Fundacji

STATUT 
Fundacji „ Szkoła Montessori”
Rozdział I Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą: Fundacja „Szkoła Montessori”, zwana dalej Fundacją, jest powołana do realizacji celów określonych w oświadczeniu woli o jej ustanowieniu, sporządzonym aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Joanny Soleckiej, Rep. A nr 2626/2011 w Gdyni 2 czerwca 2011 r. oraz w niniejszym statucie.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Sopot.

§4

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów.

§5
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§6
Fundacja będzie prowadziła działalność jako organizacja pożytku publicznego o jakiej mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r. z późn. zmian) i wystąpi do właściwego Sądu o przyznanie takiego statusu.
§7
Fundacja może używać nazwy tłumaczonej na inne języki. §8
Fundacja może zakładać oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do organizacji i fundacji w kraju i za granicą.
Rozdział II
Cele, przedmiot i zakres działania
§9
Fundacja prowadzi działalność edukacyjną na rzecz ogółu społeczeństwa. 

Celem Fundacji jest wspieranie i rozwijanie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, 
odpowiadającej potrzebom życia społecznego poprzez m.in.: 

a)  tworzenie oferty edukacyjnej jak najlepiej odpowiadającej wymogom współczesnych 
czasów w oparciu o filozofię Montessori i najlepsze osiągnięcia myśli oświatowej i 
naukowej, 

b)  kształtowanie wśród dzieci, młodzieży oraz nauczycieli postaw otwartych na świat, 

c)  promowanie wielokulturowości i tolerancji, działania na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, szczególnie współpracy polsko 2 

- niemieckiej,
d)  promocję wychowania dla pokoju, która jest integralną częścią pedagogiki Montessori, 

e)  wspieranie działań ułatwiających niepełnosprawnym kształcenie się i uczestniczenie w życiu 
społecznym, 

f)  popularyzowanie pedagogiki Montessori oraz spójnych z tą pedagogiką osiągnięć 
współczesnej myśli oświatowej i naukowej, 

g)  przybliżanie dorobku kultury narodowej i regionalnej, 

h)  wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez kształcenie i rozwijanie zdolności 
artystycznych, 

i)  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności krzewienie form aktywnego 
wypoczynku wśród dzieci i młodzieży, 

j)  działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, 

k)  propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 
szczególności wśród dzieci i młodzieży, 

l)  wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. 
§ 10 
Fundacja realizuje swoje cele prowadząc takie działania, jak: 

a)  zakładanie, wyposażanie, prowadzenie i utrzymywanie szkół, przedszkoli i żłobków, 
działających w oparciu o pedagogikę Montessori, 

b)  opracowywanie programów nauczania dla dzieci , młodzieży i nauczycieli zgodnie z 
pedagogiką Montessori, 

c)  prowadzenie prac badawczych związanych z edukacją, oświatą i wychowaniem dzieci i 
młodzieży, 

d)  prowadzenie szkoleń w szczególności z zakresu pedagogiki Montessori dla rodziców i 
nauczycieli, 

e)  prowadzenie działalności wydawniczej, 

f)  działalność ekologiczną i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 

g)  organizowanie współpracy i wymiany pomiędzy placówkami Montessori oraz innymi 
ośrodkami, których cele i metody działania są spójne z naszą filozofią, 3 

§ 11
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do 
niniejszego statutu; 

Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi tylko i wyłącznie w rozmiarach służących 
realizacji jej statutowych celów; 

Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio lub poprzez 
wyodrębnione jednostki organizacyjne; 

Całość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej przeznaczana jest wyłącznie na 
realizację statutowych celów Fundacji; 
Rozdział III Fundatorzy 
§ 12 

Fundatorzy wykonują swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 

Do kompetencji Fundatorów należy powołanie pierwszego składu Członków Rady Fundacji oraz pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji. 

Fundatorzy mogą wejść w skład Zarządu Fundaccji. 
Rozdział IV
Zasady działalności i organy Fundacji. 
§ 13 

1. Organami Fundacji są:
a)  Rada Fundacji, 

b)  Zarząd. 
§ 14 

1. Członkom Rady Fundacji z tytułu pełnienia funkcji przysługuje prawo do zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określona w art.8 4
pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz 306 z 2001 z późniejszymi zmianami).
Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez fundację i otrzymywać wynagrodzenie z 
tytułu pełnionej funkcji; rada Fundacji, na wniosek Zarządu, podejmuje uchwałę o 
przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia. 

Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. 
§ 15 

Fundacja prowadzi rachunek swych dochodów i rozchodów, w szczególności związanych z
działalnością gospodarczą.
§ 16
Szkoły, przedszkola i żłobki prowadzone przez Fundację są zakładami pracy w stosunku do osób w
nich zatrudnionych.
Rozdział V Rada Fundacji
§ 17
Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji, jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
§ 18
Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powołanych na czas nieokreślony. 

Członków pierwszego składu Rady Fundacji oraz pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji powołują fundatorzy w kacie o ustanowieniu fundacji. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje na wniosek Zarządu Rada Fundacji w formie uchwały. 
§ 19 

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, upływu okresu
kadencji lub śmierci członka Rady lub likwidacji osoby prawnej oraz w przypadku 5
nieuczestniczenia w pracach Rady Fundacji przez 2 lata.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie Członka Rady Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
§ 20
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a)  ustalanie składu liczebnego Zarządu Fundacji, 

b)  powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji i członków Zarządu Fundacji, 

c)  podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, 

d)  kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, 

e)  opiniowanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

f)  nadzór nad działalnością Fundacji, 

g)  coroczne udzielanie absolutorium Prezesowi Zarządu Fundacji i członkom Zarządu Fundacji, 
po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Fundacji, 

h)  uchwalanie zmian w statucie Fundacji, 

i)  podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku. 
§ 21 

Prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji przysługuje każdemu jej członkowi.
§ 22
Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej raz w roku i są zwoływane przez Zarząd lub
na wniosek każdego z członków Rady. Sposób obradowania reguluje przyjęty przez Radę Fundacji regulamin.
§ 23
Rada Fundacji oświadcza swoją wolę w formie uchwał podejmowanych zwykła większością głosów.
6
Rozdział VI Zarząd Fundacji
§ 24
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

Zarząd składa się z przynajmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest jednoosobowo Prezes 
Zarządu lub konieczne jest współdziałanie przynajmniej dwóch członków Zarządu. 

Zobowiązania powyżej 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) lub 10 000 euro (dziesięć tysięcy euro) wymagają zgody pisemnej ( w formie papierowej lub mailowej) pozostałych 
członków Zarządu. 
§ 25 

Prezes Zarządu Fundacji i członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony przez Radę 
Fundacji. 

W razie odwoływania, rezygnacji lub śmierci Prezesa Zarządu Fundacji lub członka Zarządu 
Fundacji w trakcie trwania kadencji, Rada Fundacji dokonuje ponownego wyboru na to stanowisko. 
§ 26 

Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Zarząd podejmuje decyzje 
na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. 

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w wyniku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu. 

Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji z powodu niegospodarności, braku realizacji celów Fundacji lub naruszenia przepisów prawa polskiego i postanowień statutu. 

7
§ 27
Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy, które zostały przez statut zastrzeżone do
właściwości Rady Fundacji.
Zarząd w szczególności:
a)  realizuje uchwały Rady Fundacji i cele statutowe Fundacji, 

b)  reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

c)  wydaje zarządzenia i uchwala regulaminy w sprawach wewnętrznych Fundacji nie 
zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, 

d)  powołuje i likwiduje szkoły, przedszkola i żłobki oraz inne jednostki organizacyjne Fundacji, 

e)  sprawuje lub powierza uprawnionej osobie nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad 
działalnością szkół, przedszkoli i żłobków prowadzonych przez Fundację, 

f)  sprawuje nadzór finansowy nad działalnością szkół, przedszkoli i żłobków oraz innych 
jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Fundację, 

g)  współtworzy i akceptuje budżet szkół, przedszkoli i żłobków oraz innych jednostek 
organizacyjnych a także sprawozdania z ich wykonania 

h)  podejmuje decyzje o nabywaniu przez Fundację nieruchomości, po uprzednim 
zaopiniowaniu przez Radę Fundacji, 

i)  podejmuje decyzje o nabywaniu innych aniżeli nieruchomości środków trwałych, 

j)  zwołuje posiedzenia Rady Fundacji i ustala porządek obrad, 

k)  opracowuje plany działania Fundacji, 

l)  uchwala statuty szkół, przedszkoli i żłobków prowadzonych przez 
Fundację oraz zmiany w tych statutach, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, 

m)  powołuje i odwołuje dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków i innych jednostek 
organizacyjnych prowadzonych przez Fundację, 

n)  zatwierdza kandydatury nauczycieli do przedszkoli i żłobków i innych jednostek 
organizacyjnych prowadzonych przez Fundację. 

8
Rozdział VII Majątek Fundacji
§ 28
Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe przeznaczone na realizację jej celów statutowych, a w szczególności majątek określony w akcie notarialnym o ustanowieniu Fundacji w wysokości 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację. 

Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1.000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc złotych). 
§ 29 

Dochodami Fundacji są:
a)  dochody z działalności gospodarczej Fundacji, 

b)  spadki, zapisy i darowizny ustanowione na rzecz Fundacji, 

c)  środki publiczne, 

d)  dochody z majątku ruchomego i praw majątkowych, 

e)  dochody z odsetek bankowych, 

f)  środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych, 

g)  dochody pochodzące z innych wpływów, 
§ 30 

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
9
§ 31
Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
§ 32
Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
§ 33
Niedozwolone jest kupno na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz od ich osób bliskich.
Rozdział VIII Działalność gospodarcza
§ 34
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Statutu, stanowiącym jego integralną część.
10
Rozdział IX
Zmiana Statutu i połączenie z inną Fundacją i likwidacja Fundacji
§35
Rada Fundacji dokonuje zmian w Statucie Fundacji uchwałą podjętą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady Fundacji. 

Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim. 
§36 

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów uchwałą podjętą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady Fundacji. 

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 
§ 37 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

Uchwałę o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji. 

11
Załącznik nr 1 do Statutu Fundacji „Szkoła Montessori”
Działalność Fundacji jest prowadzona jako działalność gospodarcza w następującym zakresie:
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
8. 9. 10.
85.20.Z Szkoły Podstawowe,
18.12.Z Pozostałe drukowanie,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych,
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
12

 

bottom of page